-->

sobota, 3 grudnia 2011

Kerygma

  Niniejszy blog zatytułowany jest Kerygma tymczasem ja nawet nie raczyłem do tej pory wyjaśnić, co znaczy to słowo. Śpieszę nadrobić to zaniedbanie. Otóż kerygma bądź kerygmat pochodzi z gr. κήρυγμα oznaczającego poselstwo, ogłoszenie, obwieszczenie o oficjalnym charakterze. Przyjęło się w ten sposób nazywać chrześcijańskie poselstwo o Chrystusie, w szczególności poselstwo apostołów. Jak brzmi to poselstwo? Ze względu na to, że inni trudzili się nad tym tematem przede mną, pozwolę sobie zacytować anglojęzyczną Wikipedię, która streszcza kerygmat tak, jak przedstawił go w swych pracach C.H. Dodd po analizie pism Nowego Testamentu.
  1. Obietnice Boga, które złożył On w ST, zostały niniejszym wypełnione w przyjściu Jezusa Mesjasza (Dz 2:30; 3:19, 24, 10:43; 26:6-7, 22; Rz 1:2-4; 1 Tym 3:16; Hbr 1:1-2; 1 Ptr 1:10-12; 2 Ptr 1:18-19).
  2. Jezus został namaszczony przez Boga przy swoim chrzcie na Mesjasza (Dz 10:38).
  3. Jezus rozpoczął publiczną służbę w Galilei po swoim chrzcie (Dz 10:37).
  4. Prowadził służbę czyniąc dobrze i dokonując potężnych dzieł przez moc Boga (Mk 10:45; Dz 2:22; 10:38).
  5. Mesjasz został ukrzyżowany zgodnie z planem Boga (Mk 10:45; Jan 3:16; Dz 2:23; 3:13-15, 18; 4:11; 10:39; 26:23; Rz 8:34; 1 Kor 1:17-18; 15:3; Gal 1:4; Hbr 1:3; 1 Ptr 1:2, 19; 3:18; 1 Jan 4:10).
  6. Został wzbudzony z martwych i ukazał się swoim uczniom (Dz 2:24, 31-32; 3:15, 26; 10:40-41; 17:31; 26:23; Rz 8:34; 10:9; 1 Kor 15:4-7, 12ff.; 1 Tes 1:10; 1 Tym 3:16; 1 Ptr 1:2, 21; 3:18, 21).
  7. Jezus został przez Boga wywyższony i obdarzony mianem "Pana" (Dz 2:25-29, 33-36; 3:13; 10:36; Rz 8:34; 10:9; 1 Tym 3:16; Hbr 1:3; 1 Ptr 3:22).
  8. Udzielił Ducha Świętego dla uformowania nowej społeczności Boga (Dz 1:8; 2:14-18, 33, 38-39; 10:44-47; 1 Ptr 1:12).
  9. Przyjdzie znowu na sąd i dla odnowienia wszystkich rzeczy (Dz 3:20-21; 10:42; 17:31; 1 Kor 15:20-28; 1 Tes 1:10).
  10. Wszyscy, którzy słyszą tę wieść powinni pokutować i dać się ochrzcić (Dz 2:21, 38; 3:19; 10:43, 47-48; 17:30; 26:20; Rz 1:17; 10:9; 1 Ptr 3:21).

  Mówiąc krócej - kerygmat to dobra nowina, κήρυγμα to εὐαγγέλιον. I z konieczności został on inkorporowany do Credo.

--Kamil M.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz